This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 148

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец - Промишлена зона и План за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот VI - за озеленяване, в квартал 157 по ПУП на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62а, ал.4 и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец - Промишлена зона - План за регулация и план за План за застрояване, с който в обхвата на съществуващия урегулиран поземлен имот VI - за озеленяване в квартал 157, посредством разделяне се обособят два нови урегулирани поземлени имоти:
- урегулиран поземлен имот VI с площ от 1 281 м2, при запазване предназначението му „за озеленяване”;
- урегулиран поземлен имот XXV с площ от 1 196 м2 с ново предназначение „за комплексно обществено обслужване”, при нормативи за застрояване на преобладаваща територия от вида „чисто производствена” (Пч) - плътност на застрояване (Пзастр.) от 50% до 80%, озеленена площ (П озел.) от 20% до 40%, като 1/3 от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност, интензивност на застрояване (К инт.) от 1,0 до 2,5, определен начин и линии на застрояване.

2. На основание чл. 1246, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |