This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 147

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за част от поземлен имот № 140001 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.1246, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление № М-746/20.05.2016 г. и техническо задание с предложение от „КОСЕР” АД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 140001 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”, представляваща 10% - 1359 м2 от общата площ на имота 13591 м2, за която се обособява нов имот с проектен № 140050 (с нов идентификатор, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър), и съгласно който се създава градоустройствена основа за застрояване в земеделска земя, без промяна предназначението на земята - сграда за съхранение на селскостопански прикачен инвентар и резервни части за него, обект отговарящ на разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с проектен № 140050 с площ от 1359 м2, представляващ част от ПИ 140001 с обща площ от 13590 м2 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Чифлика”.

3. На основание чл. 1246, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |