This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 115

ОТНОСНО: Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.13, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец и писмо ФО-16/09.06.2016 г. на Министерството на финансите.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедурата за финансово оздравяване на Община Лясковец.
2. Възлага на Кмета на Общината да изготви план за финансово оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност.
3. Определя срок за изготвянето на плана - до 22.07.2016 г.
4. Определя ред за провеждане на публичното обсъждане на плана за финансово оздравяване по точка 1 - съгласно точка I от Приложение № 1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, и срок за провеждане на публичното обсъждане - до 14.07.2016 г.


Приложение № 1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4
от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец

ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

І. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ.

1. Проектът за общински бюджет се публикува на страницата на общината.

2. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането.

3. В регионален вестник се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за общинския
бюджет.

4. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е 30 ноември на предходната година.

5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.

6. Кметът на общината и Председателят на общинския съвет отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.

7. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

8. За постъпилите предложения по т.7 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общинския съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |