This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 113

ОТНОСНО: Предложение за представяне на годишен отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, през месец юни 2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Задължава ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец – Петко Димитров Петков, на заседанието на Общински съвет - Лясковец през месец юни 2016 г., да представи финансовите отчети за 2015 г. на дружеството.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |