This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 104

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 53/ 28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя точка 1.3. от свое Решение № 53/28.01.2016 г., като числото „574 987 лева” става „631 224 лева”, както следва:
т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г.:
За капиталови разходи са планирани 631 224 лева, от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 631 224 лева за:
– 234 100 лева целева субсидия ;
– 10 574 лева остатък от целева субсидия;
– 37 922 лева за авариен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж – 3 716 лева и възстановяване на подпорна стена – ограда за ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница – 34 206 лева;
– 348 628 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 0 лева, съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, в това число:
Наименование:

А). Собствени средства § 52-00 § 53-00
било става било става
1. Община Лясковец - общ устройствен план 25 000 0 0 25 000
2. Община Лясковец - камион 0 24 000
3. Община Лясковец - цистерна с помпа 0 25 000
4. Община Лясковец - преносима помпа 0 4 000
5. Кметство с.Козаревец - трактор 0 5 000

Всичко: 25 000 58 000 0 25 000

Б). Средства от ЕС § 51-00
било става
1. Изграждане на центрове за отдих, свободно
време и спорт в селата Драгижево и Мерданя
от територията на Община Лясковец -
изграждане на нови центрове 1 763 0
Всичко: 1 763 0

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |