This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 99

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на Решение № 69/25.02.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и час на провеждане на търга
1.1. Незастроен УПИ I общ. - 858 с площ 911 кв.м в кв. 18а по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец 6802.00 680.20 03.06.2016 г.
09:00 ч.
1.2. Незастроен УПИ II общ. - 857 с площ 965 кв.м в кв. 18а по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец 7206.00 720.60 03.06.2016 г.
10:00 ч.

2. Публичните търгове с тайно наддаване за продажба на имотите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600, Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.
Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена да се заплатят по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007, Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.
Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500, Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 70.00 лева за всеки от обектите по точка 1, да се заплатят в касата на Община Лясковец - стая № 19.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева за всеки от обектите по точка 1, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите по точка 1, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

5. Тръжна документация се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите по точка 1, в срок до 17:00 часа на 02.06.2016 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с предложения - до 17:00 часа на 02.06.2016 г. в Информационния център на Община Лясковец.

7. Депозитът за обектите по точка 1 да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG63STSA93003300180001, BIC: STSABGSF, Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец, в срок до 02.06.2016 г. включително.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторни търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат на 10.06.2016 г. в същите часове, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове и подаване на пликове с предложения - до 17:00 часа на 09.06.2016 г., внасяне на депозит за участие - до 09.06.2016 г. включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |