This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 86

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 70/25.02.2016 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 24/664 идеални части от имот, целият с площ 664 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ - 249 в кв. 27 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на гр.Лясковец, с административен адрес ул. „Янтра” № 10, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1112/04.02.2016 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Пею Димитров Дъргънов в качеството му на купувач, при пазарна цена в размер на 531.00 лева.

2. Пазарната цена да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Режийни разноски в размер на 20.00 лева, съгласно чл.37, ал.1, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, да се заплатят по сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 448007
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Местен данък в размер на 13.28 лева, представляващи 2.5 % върху пазарната цена да се заплати по сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 60.00 лева, да се заплатят в касата на Общината.
Такса „Административна услуга”, в размер на 16.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи на договор с Пею Димитров Дъргънов, за продажба на 24/664 идеални части от имот, целият с площ 664 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ - 249 в кв. 27 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на гр.Лясковец, с административен адрес ул. „Янтра” № 10, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1112/04.02.2016 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |