This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 82

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 година, приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, т.8 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 година, за 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |