This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 77

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на извънредно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51 от Закона за общинската собственост и чл.17, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД с ЕИК 1045110514, насрочено за 11.04.2016 г. (ново при липса на кворум – за 26.04.2016 г.) по въпросите, включени в дневния ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството”, да гласува „против” при вземане на следното решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството”.

2. По т. 2 от дневния ред – Промяна в устава на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема предложената промяна в устава на дружеството” да гласува „против” при вземане на следното решение: „ОСА приема предложената промяна в устава на дружеството”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |