This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 22.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 73

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на Общото събрание на 25.03.2016 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за принципно съгласие за промяна границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, след влизане в сила на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” – гр. Велико Търново, чрез присъединяване на Община Свищов към обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” – гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
Въз основа на предложение с вх. № АВК-ВТ-46 / 17.11.2015 г. от Кмета на Община Свищов, по повод Решение № 1307 от Протокол № 71 / 24.09.2015 г. на Общински съвет - Свищов, относно присъединяване на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД към обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново и Протокол № 5 от 18.12.2015 г. на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, взема принципно решение за промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, след влизане в сила на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново чрез присъединяване на Община Свищов към обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, на основание чл. 198а, ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2. По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за водите (изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.), да гласува „за” за вземане на следното решение:
Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за водите (изм. ДВ, бр. 58 от 2015 г.), на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ.

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, за 2015 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
Приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2015 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВК.

4. По т. 4 от дневния ред - Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2015 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2015 г. на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВК.

5. По т. 5 от дневния ред - Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2016 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
Приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2016 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от ПОДАВК, вноската на държавата е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева).
Приема вноските на общините в бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъде в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2016 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 15000
2. Община Велико Търново 26.71 % 11435
3. Община Горна Оряховица 14.06 % 6030
4. Община Елена 2.84 % 1218
5. Община Златарица 1.20 % 514
6. Община Лясковец 4.04 % 1732
7. Община Павликени 7.19 % 3082
8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1865
9. Община Стражица 3.83 % 1642
10. Община Сухиндол 0.78 % 334

6. По т. 6 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в редовно заседание на Общото събрание на 25.03.2016 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 25.03.2016 г. на заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:
1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на решение за принципно съгласие за промяна границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, след влизане в сила на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, чрез присъединяване на Община Свищов към обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
Въз основа на предложение с вх. № АВК-ВТ-46 / 17.11.2015 г. от Кмета на Община Свищов, по повод Решение № 1307 от Протокол № 71 / 24.09.2015 г. на Общински съвет - Свищов, относно присъединяване на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД към обособената територия на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново и Протокол № 5 от 18.12.2015 г. на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, взема принципно решение за промяна на границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД” - гр. Велико Търново, след влизане в сила на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново чрез присъединяване на Община Свищов към обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, на основание чл. 198а, ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2. По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за водите (изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.), да гласува „за” за вземане на следното решение:
Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за водите (изм. ДВ, бр. 58 от 2015 г.), на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от ЗВ.

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново, за 2015 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
Приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2015 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВК.

4. По т. 4 от дневния ред - Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2015 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2015 г. на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от ПОДАВК.

5. По т. 5 от дневния ред - Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2016 г., да гласува „за” за вземане на следното решение:
Приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” - гр. Велико Търново за 2016 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от ПОДАВК, вноската на държавата е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева).
Приема вноските на общините в бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъде в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2016 г.)
1. Държавата, представлявана от Областен управител на област Велико Търново 35 % 15000
2. Община Велико Търново 26.71 % 11435
3. Община Горна Оряховица 14.06 % 6030
4. Община Елена 2.84 % 1218
5. Община Златарица 1.20 % 514
6. Община Лясковец 4.04 % 1732
7. Община Павликени 7.19 % 3082
8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1865
9. Община Стражица 3.83 % 1642
10. Община Сухиндол 0.78 % 334

6. По т. 6 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |