This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 69

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 49/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2016 година - Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, точка І. Продажба на имоти - общинска собственост, със следните имоти - частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот І 858 - общински, с площ 911 кв.м в кв. 18а по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, община Лясковец, описан в Акт № 1114/15.02.2016 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 409/28.10.2002 г.;

1.2. Урегулиран поземлен имот ІІ 857 - общински, с площ 965 кв.м в кв. 18а по Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, община Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 410/28.10.2002 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |