This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 67

ОТНОСНО: Обявяване на имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 4 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Обявява имот - публична общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) І95 - за училище, в квартал 2 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, община Лясковец с площ 10 021 кв.м, ведно с построените в него сгради - училищна сграда и на допълващото застрояване, за имот - частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение за трайно задоволяване на обществени образователни потребности от местно значение.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за актуване на имота, описан в точка 1, за частна общинска собственост.

3. При осъществяване на сделка по продажба на имота, средствата по чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост, да бъдат използвани за рехабилитация и ремонт на уличната мрежа в с. Добри дял.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |