This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 64

ОТНОСНО: Утвърждаване на Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г., както и определяне на правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо ползване - Приложение № 1.

2. Приема представения Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, представляващи пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобразно броя и вида на регистрираните животни, съгласно Приложение № 2.

3. При общо и индивидуално ползване на пасища, мери и ливади, ползвателите се задължават да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват следните правила:
1. да не променят предназначението им;
2. да не използват земите за неземеделски нужди;
3. да не ги разорават;
4. да почистват мерите, пасищата и ливадите от замърсяване, камъни и нежелана храстовидна растителност;
5. да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
6. забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води;
7. забранява се паленето на растителност в пасищата, мерите и ливадите;
8. пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат временни постройки;
9. да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия за сключване на договори за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите, определени за стопанската 2016/2017 г. по Списък по точка 2, въз основа на подадени заявления, придружени от необходимите документи.
Договорите за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади да бъдат сключени за срок от 5 (пет) до 10 (десет) стопански години, считано от 01.10.2016 г., при наемна цена, определена по пазарен механизъм и посочена в Приложение № 3 към настоящото решение.


Изтегли:
   Приложения № 1, № 2 и № 3
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |