This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 59

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 29 по Протокол № 4 от 28.12.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-335/15.01.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 3 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя свое Решение № 29/28.12.2015 г., прието по Протокол № 4/28.12.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |