This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 54

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15 и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общински план за младежта за 2016 година, действащ на територията на Община Лясковец, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |