This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2015 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 9

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец и след предложения и консултации с представените в Общински съвет - Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава Постоянна комисия „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” и избира нейните членове, както следва:

Председател: Снежина Райкова Райкова – Стоянова – от квотата на ПП ГЕРБ;
Заместник-председател: Ралица Владова Рашева – от квотата на ПП ГЕРБ;
Секретар: Росица Тодорова Петрова – от квотата на ПП ГЕРБ;
Член: Даниел Димитров Димов – от квотата на ПП ГЕРБ;
Член: Деян Николов Рачев – от квотата на местна коалиция БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ;
Член: Мария Иванова Петрова – от квотата на коалиция Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-ЛЯСКОВЕЦ (РБ, БДФ);
Член: Радка Бориславова Банова – от квотата на местна коалиция БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |