This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 400

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2014 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Приемане отчет на Общински план за действие 2013 г., в изпълнение на Програмата за развитие на младежта в община Лясковец за периода 2013 - 2016 г.
2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост за 2014 г.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Кандидатстване на Община Лясковец с проект за подобряване енергийната ефективност на сградата на общинска администрация по мярка 321 от „Стратегията за местно развитие 2011 г. - 2015 г.”
5. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2013 година.
6. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 г.
7. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 г.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2013 година
2. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.
3. Приемане отчет на Календарния план за спортни прояви на община Лясковец за 2013 г.
4. Промяна в Устройствен правилник на Общинска администрация на Община Лясковец, във връзка с поети ангажименти по проект: „Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
5. Промяна в Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество на Община Лясковец, във връзка с поети ангажименти по проект: „Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
6. Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.
7. Управление и разпореждане с общинско имущество.
8. Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Приемане на Календарен план за спортните прояви за 2014 г. и утвърждаване на план-сметка на необходимите средства за обезпечаването му.
2. Информация за изпълнение Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2013 година.
3. Приемане План за изпълнение на Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2014 година.
4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2014 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.
5. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2013 г.
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.
7. Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.
8. Приемане на правила за прилагане на публично частно партньорство на територията на община Лясковец по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Приемане на „Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г.”
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2014 година.
3. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.
5. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2014 година в Община Лясковец.
6. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2014 година.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2013 г. - 2014 г.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
4. Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.
5. План за работа на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2014 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |