This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 398

ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 27 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ бр.62 от 2010 г.) и писмо от Общинска служба по земеделие - Лясковец с изх. № РД-05-470/25.07.2013 г.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя земя от общинския поземлен фонд, представляваща: имот № 287008, с начин на трайно ползване: трайни насаждения, с площ 0.731 дка, трета категория, местност „К.дере”, находящ се в землището на гр.Лясковец, за настаняване на наследниците на Иван Енчев Стателов, починал на 03.06.1960 г., в имот, съгласно Решение от 26.03.1999 г. по гр.дело № 77/ 1999 г. на Горнооряховски районен съд и Решение № 4792R/01.04.1999 г. по преписка с вх.№ 4792/24.02.1992 г. на ОбПК - гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |