This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 397

ОТНОСНО: Постъпило предложение за изкупуване на идеална част от съсобствен имот съгласно чл. 33 от Закона за собствеността.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.43, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и молби с вх. № ИЖС-5809/13.11.2013 г. и вх. № ИЖС-5809/26.11.2013 г. от Йордан Александров Йорданов и Димитранка Димитрова Йорданова.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отказва да изкупи идеална част от съсобствен имот, представляваща 500/656 идеални части от имот № 333016, целият с площ 656 кв.м, ведно с построената в него сграда за отглеждане на животни, с начин на трайно ползване: друга селищната територия, категория трета, находящ се в местността „Гладнира” по Картата на възстановената собственост на землището на гр.Лясковец, собственост на Йордан Александров Йорданов и Димитранка Димитрова Йорданова, съгласно нотариален акт от 03.10.1995 г., № 82, том Х, н.дело 3110/1995 г. и на Община Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост № 977/22.11.2013 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде необходимия документ, удостоверяващ отказа на Община Лясковец за изкупуване от Йордан Александров Йорданов и Димитранка Димитрова Йорданова, на 500/656 идеални части от съсобствен имот, представляващ имот № 333016 с площ 656 кв.м, ведно с построената в него сграда за отглеждане на животни, с начин на трайно ползване: друга селищната територия, категория трета, находящ се в местността „Гладнира” по Картата на възстановената собственост на землището на гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |