This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 395

ОТНОСНО: Обявяване имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за обявяване имот - публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за обществено, административно и делово обслужване, в кв.49 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на с.Козаревец, община Лясковец, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда бивше училище, състояща се от 14 стаи, 2 салона, 2 коридора, сутерен с 6 стаи, столова и 2 работилници, за имот - частна общинска собственост.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |