This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 391

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2014 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от началото на месец януари до края на месец март 2014 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства, за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от началото на месец януари до края на месец март 2014 година, съгласно Приложение № 2 - в размер на 4 350 лева и 900 лева - дофинансиране.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |