This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 389

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52 ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг по чл.9а от ЗОБ, приета с Решение № 665/23.06.2011 г. на Общинския съвет, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2013 г. и актуализация, както следва:
1. По прихода в размер на 187 460 лева в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 116 980 лева.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 70 480 лева, в т.ч. :
Неданъчни приходи + 70 480 лева
1.1.2.6. Други в размер на 55 000 лева, в т.ч. заеми:
- заеми от извънбюджетни сметки и фондове § 76 11 + 101 600 лева
§ 76 12 - 31 120 лева

По разходите - + 187 460 лева
Държавни дейности
1. Функция ІІ – Отбрана и сигурност
Дейност 284 - Ликвидиране на последиците от БА
Водостоци в с. Добри дял + 116 980 лева
Б. Местни дейности + 70 480 лева
1. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация + 0 лева
Придобиване на НДА §53-00
Община Лясковец - Общ устройствен план - 444 лева
Община Лясковец - програмен продукт + 444 лева

2. Функция ІІІ – „Образование”
Дейност 311 – Целодневни детски градини - 0 лева
Придобиване на ДА §52-00
ЦДГ - с. Джулюница - изграждане на пожароизвестителна инсталация и с-ма за пожарна безопасност + 160 лева
ЦДГ - с. Добри дял - изграждане на пожароизвестителна инсталация и с-ма за пожарна безопасност - 160 лева

3. Функция V – „Соц. осигур., подпомагане и грижи”
Дейност 524 - Домашен социален патронаж + 20 000 лева
Заплати на персонала по трудови правоотношения § 01-01 + 9 342 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 + 10 658 лева

Дейност 525 - Клубове на пенсионера и инвалида + 5 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 + 5 000 лева

Дейност 532 - Програми за временна заетост + 3 000 лева
За персонал по извънтрудови правоотношения § 02-02 + 2 600 лева
ЗОВ от работодатели § 05-00 + 400 лева

Дейност 589 – Др. служби и дейности по соц. осигур.,
подпомагане и грижи - 9 342 лева
Заплати на персонала по трудови правоотношения § 01-01 - 9 342 лева

4. Функция VІ – „Жил. стр. БКС и опаз. околна среда„
Дейност 604 – Осветление на улици и площади + 33 322 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 + 33 322 лева

Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане
на уличната мрежа - 0 лева
Основен ремонт § 51-00 - 0 лева
Село Джулюница - Основен ремонт улична настилка + 7 252 лева
Село Джулюница - Основен ремонт улица "Оборище" + 1 441 лева
Село Джулюница - Основен ремонт улица "Ст. Панев" - 8 693 лева

Дейност 619 – Други дейности по БКС + 6 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 + 6 000 лева

Дейност 629 – Други дейности по ООС + 2 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 + 2 000 лева

5. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, рег. дейност”
Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички + 5 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 + 5 000 лева

Дейност 741 – Радиотранслационни възли + 1 000 лева
Материали § 10-15 + 1 000 лева

6. Функция VІІІ – „Икономически дейности и услуги”
Дейност 832 – Служ. и д-сти по поддр. изгр. пътища + 5 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 + 5 000 лева
Основен ремонт § 51-00 0 лева
Път Добри дял - Родина - ІV 40044 + 4 326 лева
Път Джулюница - Кесарево - ІV 40923 - 292 лева
Път гара Джулюница - Бреговица - ІV 40925 - 4 034 лева

2. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 12 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2013 г.:
За капиталови разходи са планирани 977 043 лева, от тях:
- 182 100 лева целева субсидия;
- 12 000 лева остатък от целева субсидия;
- 28 943 лева остатък от 2012 г. от основен ремонт на общинските пътища;
- 33 901 лева целеви трансфер от 2012 г. за основен ремонт на църквата „Св. Димитър” - с. Мерданя;
- 216 980 лева за ремонт на водостоци в с. Добри Дял;
- 128 700 лева собствени средства;
- 250 000 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 124 419 лева остатък от собствени средства от 2012 г.
съгласно Приложение № 4.

3. Приема разходи за застраховка на:
- IV-то класен път Честово – с. Козаревец 1 229 лева

4. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2013 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 5.

5. Приема План-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, в съответствие с приложение № 8 към § 26 от ЗДБРБ за 2013 г. - съгласно Приложение № 9.

6. Определя бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОБ - съгласно Приложение № 10.

7. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2013 г. размер на 275 031 лева – съгласно план-график Приложение № 12.

8. Определя срок за възстановяване на ползвания временен безлихвен заем от ИБСФ - 03.01.2014 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |