This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 388

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§1. В чл. 3, ал. 5 се създава изречение второ:
„В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”

§2. Чл. 11, ал. 1, т.1 е в сила до 31.12.2014 г.

§3. Чл. 11, ал. 1, т. 4 е в сила до 31.12.2014 г.

§4. В чл. 11, ал. 1 се създава нова точка 5 със следното съдържание:
„5. В периода между 15-31 януари на текущата година, лицата по чл. 9, ал. 2, могат да подадат заявление за оттегляне на подадената декларация за изчисляване такса „Битови отпадъци” според количеството на битовите отпадъци, подадена до 15 ноември на предходната година”.

§5. Чл. 11, ал. 6 е в сила до 31.12.2014 г.

§6. В чл. 11 се създава ал. 7 със следното съдържание, в сила от 01.01.2015 г.:
„(7). Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по чл. 11, ал. 3, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.”

§7. Чл. 15, ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 15. (1). Не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

§8. Чл. 15а, ал. 1 и ал. 2 се отменят.

§9. Чл. 15а, ал. 3 се изменя така:
„(3). Декларация по чл. 15, ал. 1, се подава по образец (Образец № 2).”

§10. Създава се чл. 15б със следното съдържание:
„Чл. 15б. (1). Освобождават се от такса „Битови отпадъци” за сметосъбиране и сметоизвозване, имотите на общината, публична и частна общинска собственост, с изключение на частите от тях, предоставени за осъществяване на стопанска дейност и за управление или ползване на данъчно задължени лица.
(2). Освобождават се от такса „Битови отпадъци” парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди.
(3). Освобождава се от такса „Битови отпадъци” склада в с. Добри дял, актуван с АПДС №1228 / 10.11.2002 г.
(4). Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.”

§11. Създава се § 18 със следното съдържание:
„§18. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2014 г.”


Приета с Решение № 388/20.12.2013 г.
на Общински съвет - Лясковец

Вх. № …………………………/………….... г. Образец 2

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

(по чл. 15а, ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ)

1. От ………………………………………………………….. ЕГН / БУЛСТАТ…………………….
/ собствено,бащино и фамилно име на лицето или наименование на предприятието/

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….
/седалището на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/

2. и …………………………………………………………..… ЕГН / БУЛСТАТ……………………
/ собствено,бащино и фамилно име на лицето или наименование на предприятието/

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….
/седалището на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/

3. и …………………………………………………………..… ЕГН / БУЛСТАТ……………………
/ собствено,бащино и фамилно име на лицето или наименование на предприятието/

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….
/седалището на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/

4. и …………………………………………………………..… ЕГН / БУЛСТАТ……………………
/ собствено,бащино и фамилно име на лицето или наименование на предприятието/

Адрес: …………………………………………………………………………………………………….
/седалището на предприятието или адрес на местоживеене на лицето/

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

1. ДЕКЛАРИРАМ/МЕ, в качеството на данъчно задължено/-и лице/-а, че имот с партиден № ………………, представляващ………………………………………………, находящ се на адрес: ………………………………………….…………………
/ земя, сграда, земя и сграда / / гр. /с./, община, ул., бл., ет., ап./
с клиентски № за ВиК „Йовковци” ООД …………… и с клиентски № за Енерго-Про Продажби АД ………………………… няма да се използва през цялата …………….. година и съм/сме запознати с кратките указания на гърба на тази декларация.
2. Известно ми/ни е, че за имоти, които не се ползват през цялата година се считат тези, за които годишното потребление не надхвърля 100 киловата електроенергия и 10 куб.м питейна вода.
3. Съгласен/и съм/сме да бъде извършена проверка на партидните номера в Енерго-Про Продажби АД и ВиК „Йовковци” ООД, за доказване на декларираните данни.
4. Уведомен/и съм/сме, че при констатирано ползване на имота, дължа/-им ТБО заедно със съответната лихва.
5. Известна ми /ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Дата:…………………20…. г. Подпис на декларатора: 1. ……………..…………
2. ……………..…………
3. ……………..…………
4. ……………..…………
Кратки указания

Какво включва таксата „Битови отпадъци”?

Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 66, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

На основание чл. 71 от ЗМДТ, не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Декларацията се подава:

• от данъчно задължени лица – всички собственици или ползватели на дадения недвижим имот или упълномощен от тях представител в случай, че имота няма да се използва през цялата следващата година;
• в срок до 31 декември на предходната година;
• в Община Лясковец, Информационен център.

Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици или ползватели (като се прилага копие от документа за собственост, респективно договор за ползване), а при юридическите лица – подпис на ръководителя и на главния счетоводител с печат на предприятието. Декларацията се приема, но поражда последици само ако всички задължени лица са я подписали и ако имота не е основно жилище на някой от тях.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |