This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 387

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 6 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§1. Чл.45, ал.1 се изменя по следния начин:
„Чл. 45. (1). За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление 20 на сто.”

§2. Чл.45, ал.2 се изменя по следния начин:
„(2). За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 13 от ЗМДТ данък.”

§3. Чл.45, ал.3 се изменя по следния начин:
„(3). За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ данък.”

§4. В чл.45 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
„(4). Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”

§5. В чл.58 ал.4 се отменя.

§6. В чл.58 ал.5 се отменя.

§7. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §18 със следното съдържание:
„§18. Настоящето изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец влиза в сила от 1 януари 2014 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |