This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 05.12.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 386

ОТНОСНО: Приемане на допълнение на Решение № 235/27.12.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с осигуряване на собствения принос на Община Лясковец към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с постъпило искане от Сдружение „За чисти селища” на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва свое Решение № 235/27.12.2012 г., по следния начин:

„Общински съвет - Лясковец дава съгласие за осигуряване на мостово финансиране и недопустими разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, в размер на процентното разпределение на съответната община, да бъдат осигурени от съответните общински бюджети, събрани чрез такса „Битови отпадъци” за времето на изпълнението на проекта.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |