This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 33 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 382

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 212/25.10.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 212/25.10.2012 г. и Решение № 245/31.01.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя свое Решение № 212/25.10.2012 г., изменено с Решение № 245/31.01.2013 г., в частта на точка 1 от решението, по следния начин:

„Условие на погасяване:
Срок на погасяване – до 25.12.2015 г.
Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015 и собствени приходи на Община Лясковец.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |