This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 33 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 381

ОТНОСНО: Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.181, ал.2 от Закона за горите и чл.52, ал.2 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост, приета от Общински съвет - Лясковец, и при изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Управлението на горските територии - собственост на Община Лясковец, да се осъществява от инж. Александър Апостолов Атанасов - физическо лице, вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика в Изпълнителна агенция по горите, притежаващ Удостоверение № 171 - 1/29.06.2011 г., въз основа на договор, съгласно чл. 181, ал. 1, т. 3 от Закона за горите.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за възлагане на управлението на горските територии - общинска собственост, с инж. Александър Апостолов Атанасов - физическо лице, вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика в Изпълнителна агенция по горите, притежаващ Удостоверение № 171 - 1/29.06.2011 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |