This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 33 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 380

ОТНОСНО: Провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”, Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.5 от Закона за водите.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциация по ВиК в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”, Велико Търново – кмета на Община Лясковец, при провеждане на общото събрание за приемане на решение за преразпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК и приемане от Асоциацията по ВиК на Регионален генерален план на ВиК системи и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. Приемане на решение за преразпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК – да гласува „за” по предложения начин:

Представител на
държава / общини
Брой жители % съотношение на гласовете в асоциацията
1. Областна администрация Велико Търново   35 %
2. Община Велико Търново 88 670 26.71 %
3. Община Горна Оряховица 46 685 14.06 %
4. Община Елена 9 434 2.84 %
5. Община Златарица 3 991 1.20 %
6. Община Лясковец 13 397 4.04 %
7. Община Павликени 23 869 7.19 %
8. Община Полски Тръмбеш 14 451 4.35 %
9. Община Стражица 12 721 3.83 %
10. Община Сухиндол 2 542 0.78 %

2. Приемане от Асоциацията по ВиК на Регионален генерален план на ВиК системи и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново – да гласува „за”;

3. Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се”, съобразно интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, пр. ІІ от Закона за водите, при невъзможност на кмета на Общината да участва в Общото събрание на 29.11.2013 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД”, Велико Търново, Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец – Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец, в случай на невъзможност кмета на Общината да присъства на заседанието на 29.11.2013 г. на Общото събранието на Асоциацията по ВиК, да гласува при следния дневен ред по посочения начин:

1. Приемане на решение за преразпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК – да гласува „за” по предложения начин:

Представител на
държава / общини
Брой жители % съотношение на гласовете в асоциацията
1. Областна администрация Велико Търново   35 %
2. Община Велико Търново 88 670 26.71 %
3. Община Горна Оряховица 46 685 14.06 %
4. Община Елена 9 434 2.84 %
5. Община Златарица 3 991 1.20 %
6. Община Лясковец 13 397 4.04 %
7. Община Павликени 23 869 7.19 %
8. Община Полски Тръмбеш 14 451 4.35 %
9. Община Стражица 12 721 3.83 %
10. Община Сухиндол 2 542 0.78 %

2. Приемане от Асоциацията по ВиК на Регионален генерален план на ВиК системи и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново – да гласува „за”;

3. Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се”, съобразно интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |