This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 31.10.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 376

ОТНОСНО: Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 6 гласа “за”, 2 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение изх.№ ИЖС-5310/23.10.2013 г. за допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на град Лясковец, с два допълнителни обекта.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |