This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 31.10.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 375

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план, за трасе на техническа инфраструктура извън урбанизирана територия - външна канализационна връзка до обект: "Предприятие за преработка, замразяване и консервиране на плодове и зеленчуци в урегулиран поземлен имот ІV, в кв.134 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец - Промишлена зона", на „БИОФРУТ" ООД, в участъка на преминаване извън границата на населеното място - поземлен имот с № 000214 - полски път, № 000512 - друг вид терен със селищен характер, до връзката с главен колектор, преминаващ през поземлен имот с № 119015, отразен по Картата за възстановена собственост в землището на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвения проект за Подробен устройствен план - парцеларен план, определящ трасе на техническа инфраструктура извън урбанизирана територия - външна канализационна връзка до обект: „Предприятие за преработка, замразяване и консервиране на плодове и зеленчуци в урегулиран поземлен имот ІV, в кв.134 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец - Промишлена зона", на „БИОФРУТ" ООД, преминаващо през поземлен имот №119015, с начин на трайно ползване „нива”, поземлен имот с № 000214, с начин на трайно ползване „полски път” и поземлен имот с № 000512, с начин на трайно ползване „друг вид терен със селищен характер” по Картата за възстановена собственост в землището на гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |