This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 31.10.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 374

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.13, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, както следва:

1. Чл. 5, ал. 1 се изменя по следния начин:

„Не се разрешава предизвикването на шум, нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 14:00 до 16:00 часа, от 22:00 до 05:00 часа лятно време и от 21:00 до 06:00 часа зимно време.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |