This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 31.10.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 373

ОТНОСНО: Вземане на решение за възлагане чрез конкурс на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.2, ал.2, т.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.7, чл.19 и чл.22 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 5 (пет) години по автобусни линии съгласно приложени маршрутни разписания от областна транспортна схема от квотата на Община Лясковец, както следва:
- Линия № 43В - Горна Оряховица - Добри дял - Козаревец – Джулюница;
- Линия № 99 - Горна Оряховица - Драгижево – Мерданя.

ІІ. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждане на конкурса на кмета на Община Лясковец.

ІІІ. Определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения в състав:
Председател: Георги Петров – заместник - кмет на Община Лясковец;
Заместник – председател: Гергана Кирилова – правоспособен юрист;
и членове:
1. Мариян Паскалев – секретар на Община Лясковец;
2. Диянка Бобева - Михайлова - директор на Дирекция “БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец;
3. Бистра Калчева – старши експерт в Дирекция „ИПХД” в общинска администрация на Община Лясковец;
4. Представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
5. Представител на КАТ – Пътна полиция;
6. Представител на Национална транспортна камара;
7. Представител на Регионален съюз на превозвачите - гр. Велико Търново.
и резервни членове:
1. Марияна Симеонова Цветкова – главен счетоводител на Община Лясковец и
2. Силвия Стефанова Илиева – старши експерт в Дирекция „ИПХД” в общинска администрация на Община Лясковец.

IV. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
1. Изискванията към кандидатите:
1.1. да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, изискуем от Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
1.2. да нямат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към общината по седалището си, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
1.3. членовете на управителните органи на превозвача да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 259 от Наказателния кодекс; за престъпление за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс както и за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран.
*Обстоятелствата по точка 1.3 се удостоверяват с декларация от участника, като при подписването на договор за превоз избраният за изпълнител е длъжен да докаже това обстоятелство с удостоверение, издадено от надлежен орган.
1.4. да разполагат със собствена или наета гаражна и/или сервизна база за обслужване и поддържане на автобусите в изправност.
1.5. да разполагат с изискващия се минимален брой автобуси – 3 основни и 1 резервен.
До участие в конкурса се допускат само кандидати, отговарящи на настоящите изисквания, които са подали предложение за участие, окомплектовано с всички документи, определени в конкурсната документация.

2. Изискванията към водачите на автобусите, с които ще се извършва обществения превоз на пътниците:
2.1. да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС.
2.2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или да не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност.
2.3. да са психологически годни по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 2, т. 2 от Закона за движение по пътищата.
2.4. да отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

3. Технически условия към превозните средства:
3.1. транспортните средства могат да бъдат от всички класове автобуси.
3.2. автобусите трябва да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

V. Утвърждава следните критерии и начин за образуване на комплексна оценка на предложенията:

1. Екологичност на превозните средства К1 – 10 т.
- за всяко превозно средство, което отговаря на екологична категория ЕВРО IV, ЕВРО V или EEV – 10 т.
- за всяко превозно средство, което отговаря на екологична категория ЕВРО III – 7 т.
- за всяко превозно средство, което отговаря на екологична категория ЕВРО II, ЕВРО I и ЕВРО 0 – 5 т.
- за всяко превозно средство, оборудвано с катализатор – 5 т.

2. Допълнителни услуги в превозните средства К2 – 10 т.
- наличие на работеща климатична инсталация – 7 т.
- озвучителна система – 3 т.

3. Цени и социални облекчения К3 – 10 т.
3.1. Цени на билети от началната до крайната точка на всяка от линиите – 8 т.
Да се приложат: Калкулации за образуване на цените и цени на билети между населените места от маршрутните разписания.
Оц = Ц мин. x 8, където
Ц уч.
- „Ц мин.” е най-ниската предложена цена измежду всички предложени цени от допуснатите участници;
- „Ц уч.” е предложената цена от съответния участник, чиято оферта се оценява. Изчислява се като средно аритметична превозна цена, която е сбор от предложените цени на билети по двете линии (начална – крайна точка), разделено на броя на линиите;
- 8 (осем) е максималния брой точки по този критерий;
- „Оц” е броя точки, получен от участника за цената.
Резултатът се закръгля до втория знак след десетичната запетая включително.

3.2. Социални облекчения, извън предвидените в нормативни актове (не повече от две) – по 1 т. на предложение.

4. Оборудване за превоз на трудноподвижни лица К4 – 10 т.
- при наличие на допълнително оборудване за превоз на трудноподвижни лица – 10 т. на превозно средство.
- при липса на допълнително оборудване за превоз на трудноподвижни лица – 0 точки на превозно средство.

5. Възраст на автобусите по първоначална регистрация: 10 т.
- от 1 до 5 год. – 10 т. на автобус;
- от 6 до 10 год. – 5 т. на автобус;
- от 11 до 15 год. – 3 т. на автобус;
- над 16 год. – 0 т. на автобус.

Точките по критерии 1, 2, 4 и 5 се образуват като средна аритметична величина от сумата на получените точки за всеки един от автобусите включително и резервните, с които се участва в конкурса, разделена на техния брой. Резултатът се закръгля до втория знак след десетичната запетая включително.
Точките по критерии 3 се образуват като сума от получените точки от цената и получените точки за социални облекчения.
Комплексната оценка (КО) се образува от сбора на точките, получени при оценяването по всеки критерий (К1, К2, К3, К4, К5):
КО = К1+К2+2 х К3+К4+К5

VI. Класиране на кандидатите - на първо място се класира кандидата, получил най-висока комплексна оценка, т.е. най-голям брой точки.
В случай, че комплексните оценки на двама или повече участници са равни, т.е. двама или повече участници са получили най-голям брой точки, комисията провежда публично жребий в присъствието на нотариус за определяне на участника, класиран на първо място измежду класираните на първо място участници, който ще бъде определен за изпълнител на обществения превоз.

VII. Определя цена за закупуване на конкурсната документация от кандидатите за участие в конкурса в размер на 50 лева (петдесет лева).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |