This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 31.10.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 371

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 353/29.08.2013 г. на Общински съвет-Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година, допълнено с Решение № 362/26.09.2013 г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и ал.3, т.2 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието и науката, въз основа на представената проекто-мрежа от директора на училището, и от справка за необходимите средства за дофинансиране на училището от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва свое Решение № 353/29.08.2013 г., допълнено с Решение № 362/26.09.2013 г., като в раздел І се добавя нова точка 4 със следното съдържание:

„ 4. НУ „Никола Козлев” гр. Лясковец:
ІV клас - 1 паралелка - 12 ученика.
Недостиг на ученици - 4 ученика.

Необходимите средствата за дофинансиране за периода 1 септември 2013 г. до 31 август 2014 г. са 1 153,60 лева, в това число за периода септември - декември 2013 г. - 384,52 лева.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |