This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 369

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 359/29.08.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и начален час на провеждане
1. Имот № 154017 с площ 10.230 дка, НТП: лозе, категория трета, местност „Кръста”, землище гр. Лясковец 7 720 772 08.11.2013 г.
13:30 ч.
2. Имот № 154072 с площ 0.542 дка, НТП: лозе, категория трета, местност „Кръста”, землище гр. Лясковец 410 41 08.11.2013 г.
14:00 ч.
3. Имот № 154073 с площ 0.558 дка, НТП: лозе, категория трета, местност „Кръста”, землище гр. Лясковец 420 42 08.11.2013 г.
14:30 ч.
4. Имот № 155024 с площ 7.014 дка, НТП: лозе, категория трета, местност „Кръста”, землище гр. Лясковец 5 320 532 08.11.2013 г.
15:00 ч.
5. Имот № 156024 с площ 5.000 дка, НТП: лозе, категория трета, местност „Кръста”, землище гр. Лясковец 3 790 379 08.11.2013 г.
15:30 ч.

2. Публичните търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 445600,
ТБ „Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена, но не по-малко от 20 лева, да се заплатят по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 448007,
ТБ „Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 442500,
ТБ „Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 30.00 лева за всеки от обектите, да се заплатят в касата на Община Лясковец.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева за всеки от обектите да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обектите по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 07.11.2013 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 07.11.2013 г.

7. Депозитът да се внася в срок до 07.11.2013 г. по банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG11IORT80433300180001,
BIC: IORTBGSF,
ТБ „Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

8. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати, повторни търгове с тайно наддаване за продажба да се проведат на 15.11.2013 г. в същите часове, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове и подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 14.11.2013 г., внасяне на депозит за участие – до 14.11.2013 г. включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |