This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 367

ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2014 година и определяне начина на ползването й.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3, чл.7, ал.4, чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и чл.34, чл.36, ал.5, чл.37, ал.1 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2014 година, както следва:

№ по ред кметство № имот по КВС подотдел по горско стопански план площ на подотдела (ха) вид гора запас м3(ха) общ запас м3(ха) предвидено ползване по ГСП (куб. м) забележка
1 Джулюница 250005 152 - з 10 нис. 55 745 615  
1 Джулюница 263081 237 - ж 1.8 игл. 246 530 110  
1 Джулюница 410; 191015; 191017 239 - д1 12.6 нис. 52 690 690  
2 Лясковец 464 244 - а 1 нис. 49 50 50  
3 Драгижево 525 265 - а 0.9 нис. 39 35 35  
Всичко: 1500  

2. Ползването на дървесина в утвърдения в точка 1 Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2014 година, да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

3. Ползването на дървесина в имот № 263081, отдел 237, подотдел „ж”, да бъде предоставено на търговци, които са със седалище и адрес на управление на територията на община Лясковец и осъществяват дейността си на същата територия.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедури за ползване на дървесината от горски територии - общинска собственост чрез провеждане на търг с явно наддаване в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |