This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 366

ОТНОСНО: Решение за съгласуване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на техническа инфраструктура - външно електрозахранване на съществуваща мобилна базова станция 4662, разположена в поземлен имот с № 081018 по Картата за възстановена собственост в землището на с. Драгижево, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвения проект за Подробен устройствен план - парцеларен план, определящ трасе на техническа инфраструктура - външно електрозахранване на съществуваща мобилна базова станция 4662, разположена в поземлен имот с № 081018 по Картата за възстановена собственост в землището на с. Драгижево, община Лясковец, преминаващо в сервитута на съществуваща улична мрежа в урбанизирана територия и извън урбанизираната територия в сервитута на полски пътища, отразени с №№ 442 и 441 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |