This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 365

ОТНОСНО: Решение за съгласуване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение „За чисти селища” на Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Лясковец, Община Елена, Община Златарица и Община Стражица, попадащо на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Съгласува изготвения проект за Подробен устройствен план - парцеларен план, определящ трасе на съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни към Площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение „За чисти селища” на Общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, в частта за попадащата техническа инфраструктура в територията на землище село Драгижево, община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |