This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 364

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” гр. Велико Търново с проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” - Ню Йорк.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участието на Община Лясковец като партньор по проект на Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе” гр. Велико Търново, в проект: „Общностен мониторинг на здравните услуги”, финансиран от Институт „Отворено общество” - Ню Йорк.

2. Дава съгласие за извършване на дейности по проект: „Общностен мониторинг на здравните услуги” в помещение от сградата на Домашен социален патронаж с адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” 2, за период от 01.10.2013 г. до 30.09.2015 г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие в проект, финансиран от Институт „Отворено общество” - Ню Йорк.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |