This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 363

ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг по чл. 9а от Закона за общинските бюджети, приета с Решение № 665/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2013 година и актуализация, както следва:

1.1. По прихода в размер на 55 000 лева, в това число:
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 55 000 лева, в това число:
1.1.2.6. Други в размер на 55 000 лева, в това число заеми:
- заеми от извънбюджетни сметки и фондове § 76-00 - + 55 000 лева

По разходите - + 55 000 лева
Б. Местни дейности - + 55 000 лева
1. Функция І - „Общи държавни служби”
Дейност 123 - Общински съвет 0 лева
Други възнаграждения и плащания за персонала § 02-01 - - 4 700 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 3 000 лева
Командировки в страната § 10-51 - + 1 700 лева2. Функция VІ - „Жил.строит., БКС и опазване на околната среда”
Дейност 604 – Осветление на улици и площади - + 55 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 55 000 лева

ІІ. Допълва списъка на пътуващите учители, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 6.

ІІІ. Решението по точка І влиза в сила от 26.09.2013 г., а по точка ІІ е в сила, считано от 16.09.2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |