This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 29.08.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 361

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократна парична помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и точка 1.5.3 от Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с молба вх.№244/26.08.2013 г. от Сийка Петрова Камбурова.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя еднократна парична помощ в размер на 500 лева (петстотин лева) на Сийка Петрова Камбурова с адрес: гр.Лясковец, ул. Марин Станчев” № 7, за транспортиране от Испания, тялото на починалия й син Митко Николов Ангелов.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |