This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 29.08.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 360

ОТНОСНО: Искане за наемане кабинет за оказване на доболнична кардиологична помощ в "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с писмо изх.№ 108/29.07.2013 г. от управителя на Кардиологичен медицински център – Велико Търново и становище с изх.№ 56/02.08.2013 г. от управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 6 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Искането за наемане кабинет за оказване на доболнична кардиологична помощ в "Медицински център І - Лясковец" ЕООД, да се разгледа на следващо заседание на общинския съвет, след представяне от управителя на дружеството на предложение за конкретно помещение и процедурата за отдаването му под наем.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |