This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 29.08.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 354

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Eнергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец”, по процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност в сгради, по „Национална схема за зелени инвестиции” към Национален Доверителен Еко Фонд.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Eнергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец”, по процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност в сгради, по първа ос на „Националната схема за зелени инвестиции” към Национален Доверителен Еко Фонд.

2. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос на Община Лясковец в размер до 15 % от стойността на бюджета на проект: „Eнергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец”.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Eнергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” гр.Лясковец”, по процедура за набиране на проекти за повишаване енергийната ефективност в сгради, по първа ос на „Националната схема за зелени инвестиции” към Национален Доверителен Еко Фонд.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |