This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 29.08.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 353

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.7 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието и науката, въз основа на представените проекто-мрежи от директорите на училищата и детските градини, с приложени становища от Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за съответните училища и справка за необходимите средства за дофинансиране на училищата с маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с деца под определения минимум, както следва:

1. НУ „Цани Гинчев” гр. Лясковец:
ІV клас - 1 паралелка - 15 ученика.
Недостиг на ученици - 1 ученик.

Необходимите средства за дофинансиране за периода 1 септември 2013 г. до 31 август 2014 г. са 288,40 лева, в това число за периода септември - декември 2013 г. - 96,13 лева.

2. СОУ „Максим Райкович” гр. Лясковец:
ХІІ „б” клас - 1 паралелка - 16 ученика.
Недостиг на ученици - 2 ученика.

Паралелка ХІІ „б” клас към момента е маломерна и включва 16 ученици при норматив 18 ученика. Същата следва да бъде дофинансирана със средства от общинския бюджет, но ръководството при СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец изрично е заявило в справка с вх. № ИП-02-4147/19.08.2013 г., че няма нужда от дофинансиране на паралелката от бюджета на Община Лясковец, като средствата ще се осигурят от делегирания бюджет на училището.

3. ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница:
І клас - 1 паралелка - 14 ученика.
ІІІ клас - 1 паралелка - 11 ученика.
ІV клас - 1 паралелка - 13 ученика.
V клас - 1 паралелка - 12 ученика.
Недостиг на ученици - 16 ученика.

Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2013 г. до 31 август 2014 г. -6 921,60 лева, в това число за периода септември - декември 2013 г. - 2 307,20 лева.

IІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в ЦДГ на територията на община Лясковец, както следва:

1. ЦДГ “Пчелица” гр. Лясковец - 13 деца
2. ЦДГ “Радост” гр. Лясковец - 13 деца
3. ЦДГ “Славейче” гр. Лясковец - 13 деца
4. ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с. Джулюница - 12 деца
5. ЦДГ “Детелина” с. Козаревец - 12 деца
6. ЦДГ “Щастливо детство” с. Добри дял - 12 деца
7. ЦДГ “Вълшебство” с. Драгижево - 12 деца

ІІІ. Определя за поевтиняване на обяда за ученическо столово хранене сума в размер на 0,30 лева/ученик.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |