This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 347

ОТНОСНО: Решение, във връзка с ремонт на сградата на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с писмо изх.№ 51/15.07.2013 г. от управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предложението по точка 9 да отпадне от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 25.07.2013 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |