This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 346

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

В Раздел Х. „Цени на услуги и права, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица”:

§1. Създава чл.51ж, със следното съдържание:

„Чл.51ж. (1) За окосяване на тревни площи с височина на тревата до 50 сантиметра се заплаща такса в размер на 40 лева на декар, но не по-малко от 10 лева и над 50 сантиметра се заплаща такса в размер на 50 лева на декар, но не по-малко от 10 лева.

(2) За кастрене и оформяне короните на дървета и храсти с височина до 3 метра се заплаща такса в размер на 20 лева на 1 брой, с височина до 4 метра се заплаща такса в размер на 30 лева на 1 брой и с височина до 5 метра се заплаща такса в размер на 40 лева на 1 брой.
(3) Молбите за услугите по ал.1 и ал.2 се подават до кмета на Община Лясковец в Информационния център.

(4) Таксата се внася при подаване на молбата.”

§2. Създава се §17 в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:

„§17. Настоящата промяна влиза в сила от 01.08.2013 г.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |