This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 345

ОТНОСНО: Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на Урегулиран поземлен имот IІІ - за Читалище в квартал 32 по плана на с.Драгижево.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.1 и чл.14 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на Урегулиран поземлен имот IІІ - за Читалище в квартал 32 по плана на с.Драгижево, съгласно който се променя, както следва:
- в границите на съществуващите поземлени имоти - частна собственост на физически лица се обособяват самостоятелни урегулирани поземлени имоти с предназначение съобразно фактическото ползване за жилищно застрояване с показатели на устройствената зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м (Жм);
- за трансформаторния пост се обособява самостоятелен урегулиран имот със съответното предназначение;
- за Читалището се обособява самостоятелен урегулиран поземлен имот;
- за административната сграда се обособява самостоятелен урегулиран поземлен имот със съответното предназначение.

2. Проектът за частично изменение на Подробен устройствен план за регулация да се изготви в обхват и съдържание, съобразно изискванията на действащата уредба по устройство на територията.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия и изпълнение на настоящето решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |