This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 343

ОТНОСНО: Актуализация на цялостните схеми за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализация на шест броя цялостни схеми – за град Лясковец и селата Джулюница, Добри дял, Козаревец, Мерданя и Драгижево.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да възложи служебно да се изготвят подробни схеми в мащаб М 1:500 за всеки обект или група обекти върху кадастрален план с нанесени подземни съоръжения.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |