This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 342

ОТНОСНО: Присъединяване на Община Лясковец към Декларация за достъп на младите хора до култура.

На основание чл.17, ал.1, т.10, във връзка с чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за присъединяване на Община Лясковец към Декларация за достъп на младите хора до култура.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |