This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 340

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг по чл. 9а от Закона за общинските бюджети, приета с Решение № 665/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1, във връзка с чл.39, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2013 година и актуализация, както следва:

А. Местни дейности - - 4 000 лева
1. Функция І - „Общи държавни служби”
Дейност 122 - Общинска администрация - - 4 000 лева
Основен ремонт на ДМА - - 4 000 лева

2. Функция VІ - „Жил.строит., БКС и опазване на околната среда”
Дейност 622 - „Озеленяване” - ОП „БОП” - - 18 700 лева
Заплати на персонала по трудови правоотношения §01-01 - - 6 000 лева
ЗОВ от работодатели §05-51 - - 2 700 лева
Материали §10-15 - - 5 000 лева
Вода, горива и енергия §10-16 - - 15 000 лева
Придобиване на ДМА (МПС) §52-00 - + 10 000 лева

3. Функция V - „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 524 - „Домашен социален патронаж” - + 10 000 лева
Придобиване на ДМА (МПС) §52-00 - + 10 000 лева

4. Функция VІІ - „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 714 - „Спортни бази за спорт за всички” - + 8 700 лева
Придобиване на ДМА (изгражд. на хидротехни. съоръж.) §52-00 - + 8 700 лева

Б. Дофинансиране - + 4 000 лева
1. Функция VІІ - „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 738 - Читалища - + 4 000 лева
Капиталови трансфери § 55-00 - + 4 000 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |