This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 339

ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |